Kasutus- ja andmekaitsetingimused

1. Meie kontaktandmed ja isikuandmete töötleja kontakt
PortaNova OÜ reg. nr: 14268344; Aadress: Tornimäe 7-67, 10145 Tallinn, Eesti; info@portanova.ee
Meie andmekaitse spetsialistiga saate ühendust meie ametlike kontaktandmete kaudu.

2. Milles meie privaatsustingimused seisnevad
Alljärgnevalt seletame lahti:
– mida me kogume
– mis eesmärgil me kogume
– millistel juhtudel ja kellele me neid andmeid edastame
– kuidas ja kui kaua me andmeid hoiame.
– millised on teie õigused teid puudutavates küsimustes
– kuidas te saate teavet oma andmete töötlemise kohta
– kuidas me kasutame veebitehnoloogiaid.

3. Kelle isikuandmeid me töötleme ja miks
Vajame nende inimeste isikuandmete töötlemist, kes on meie toodetest-teenustest huvitatudja kellega me oleme juba lepingulistes suhetes. Siia hulka kuuluvad kõik inimesed, kes on ostnud meilt otse meie raamatuid või külastanud meie seminare ning koolitusi.

Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema põhjendatud. Oleme jaganud isikuandmete töötlemise osadeks, milledeks on: seadusest tuleneva kohustuse täitmine, meie vaheliste lepingute täitmine, meie õigustatud huvi ning sinu nõusolek.

Õigustatud huvi tähendab seda, et me soovime eelkõige parema teenuse osutamise ja teenindamise huvides, teenuste, toodete ja e-keskkondade arendamiseks ning kliendisuhtluse ja äritegevuse edendamiseks kasutada isikuandmeid. Nii saame pakkuda Teile oma teenuseid, tooteid, hinnalahendusi, teenindust jms. just sellisena nagu meilt seda ootatakse. Samuti saame koostada statistikat, mis on vajalik õigete äriliste otsuste tegemiseks. Ühtlasi töötleme mainitud alusel andmeid siis, kui see on vajalik äritegevuse käigus tehtud tehingute dokumenteerimiseks ja muuks äriliseks infovahetuseks.

4. Mis on isikuandmed ja milliseid me töötleme?
Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on Teie kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Selgema arusaamise huvides jagame Teie isikuandmed vastavalt nende iseloomule ja allikale alltoodud kategooriatesse. Isikuandmete allikas näitab seda, milliste kanalite või kelle kaudu isikuandmed meile jõuavad.

4.1. Põhiandmed:
Põhiandmete hulka kuuluvad näiteks e-posti aadress, tellitud teenuste või ostetud toodete info ja sellega seotud arveldusinfo (nt arve aadress, viitenumber, arveldusaadress jms), võlainfo, kampaaniates osalemise andmed, kliendiküsitluste vastused, esitatud pretensioonid jne.

Me ei kogu eriliigilisi isikuandmeid (so rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta).

Juhul kui avaldame oma lehel meie klientidelt tulnud tagasisidet, siis kooskõlastame selle alati enne kõikide osapooltega.

Andmete kogumise allikad:
saame andmed sinult endalt ja läbi sinu poolt teenuste kasutamise.


4.2. Sõnumisisu
Sõnumisisu on igasugune kahe isiku vahel elektroonilise side teenust kasutades toimunud suhtlus, näiteks telefonikõnede ja e-kirjade sisu. Oluline on teada, et me hoiame seda saladuses kolmandate asjasse mittepuutuvate isikute eest.

Andmete kogumise allikad:
saame andmed juhul, kui need meile oma pöördumisega annad.

5. Kuidas me sinu isikuandmeid kogume?
Andmeid kogume me otse inimeste käest, kes soovivad meie kursuste ja raamatute kohta infot ning kes on kursuste osalenud või raamatuid ostnud.

6. Kui kaua me sinu isikuandmeid säilitame?
Me säilitame sinu isikuandmeid perioodil, mis on vajalik privaatsusteates märgitud eesmärkide saavutamiseks või kuni seadusega meile pandud kohustus seda ette näeb.
PortaNova OÜ on ka IIKA keskuse kursuste vahendaja Eestis ja kuna need kursused on ülesse ehitatud järgnevuse põhimõttel, siis peame me arvet pidama ka teie poolt läbitud kursuste kohta, kuna meil pole õigust pakkuda teile kursuseid, milleks te veel valmis pole. Raamatupidamislikke andmeid peame säilitama kooskõlas raamatupidamise seadusandlusest tulenevate õigusaktidega.

7. Kellele me teie isikuandmeid edastame
Oma teenuste pakkumiseks kasutame, me erinevaid tehnoloogilisi partnerid, kelle vahendusel me saame tööd teha. Kasutame vaid neid teenusepakkujaid, kes on liitunud EUs kehtiva andmekaitse seadusega ja anname neile ajutiselt kasutada vaid hädavajalikku informatsiooni. Näiteks kasutame mailchimpi elektrooniliste uudiste edastamiseks ja selleks on neil vaja teada ainult saajate emaili aadresse. Edastame seda informatsiooni ainult siis, kui te olete meile selleks ka loa andnud. 
Juba antud nõusoleku saate alati ka tagasi võtta, kui klõpsate kirja lõpus olevale viitele (unsubscribe / lahku )

8. Millised on sinu õigused isikuandmetega seoses?

8.1. Õigus tutvuda oma andmetega:
Sul on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis meie kasutuses on. Samuti on sul õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad. Andmetega tutvumine on võimalik päringu kaudu info@portanova.ee Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul.

8.2. Õigus isikuandmeid parandada:
Kui oled oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on sinu isikuandmed muutunud, saad neid alati muuta meie poole.

8.3. Õigus olla unustatud:
Teatud juhtudel on sul õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Sageli ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud. Näiteks tuleb raamatupidamise andmeid säilitada seitsme aasta vältel ja kui me oleme Teile väljastanud arve ei saa me Teid enne täielikult kustutada.

8.4. Õigus esitada vastuväiteid:
Sul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid sind puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalume õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse.

Mainitud õigust ei saa kasutada olukorras, kus meil on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet (nt oleme seisukohal, et isik on lepingut rikkunud ja seetõttu peame enda õiguste kaitseks pöörduma kohtusse või muu õiguskaitseorgani poole).

8.5. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ajaks millal me menetleme teie taotlust.

8.6. Õigus võtta oma nõusolek osaliselt või täielikult tagasi.

8.7. Õigus saada enda andmeid masinloetavas vormis

8.8 Õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole

9. Kuidas me tagame andmete turvalisuse
Kasutame selleks nii organisatsioonilisi, kui ka tehnilisi vahendeid. Meie töötajad on teadlikud oma vastutusest. Kontrollime regulaarselt oma tehniliste vahendite ajakohasust.

10. Veebitehnoloogiate kasutamine
Meie veebilehed kasutavad „küpsiste“ tehnoloogiat. Küpsised (ingl k cookies) on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehte külastades lehitseja poolt kasutaja arvutisse või seadmesse.

Sellised abivahendid aitavad muuta veebiteenuse kasutamise kasutaja jaoks lihtsamaks ja mugavamaks, nende abil on võimalik analüüsida veebilehe kasutatavust ning pakkuda kasutajale paremat ja tema eelistustele vastavat teenust. Küpsiste kasutamise tulemusena saab veebilehitseja edastada küpsise info veebilehe igal kasutuskorral veebilehele tagasi, eesmärgiga võimaldada sama kasutaja äratundmine.

Kasutusel on sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsised. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel. Lisaks eristatakse kolmandate osapoolte küpsiseid, mis on loodud kolmandate osapoolte (näiteks Google ja Facebook) poolt.

Teil on võimalik oma veebilehitseja seadetes blokeerida osade või kõikide küpsiste kasutamine. Samuti saate neid alati tahtmise korral ise oma arvutist kustutada. Siinkohal peate aga arvestama, et küpsiste täielikul keelamisel muutub osa veebilehe funktsionaalsusest tehnilistel põhjustel kasutamiskõlbmatuks.

Kasutame küpsiste informatsiooni järgnevalt:
– funktsionaalsed küpsised selleks, et leht oleks võimeline töötama.
– teenuse arendamise küpsised on vajalikud selleks, et me suudaksime oma lehe kasutajakogemust analüüsida


11. Kasutus- ja privaatsustingimuste muutmine
Aeg-ajalt vaatame me oma privaatsusteate üle ning teeme sellesse vajalikke täiendusi. Teavitame Teid privaatsusteate muutmisest e-posti teel enne muudatuste kehtima hakkamist.

Hetkel kehtiv privaatsusteade on Teile alati kättesaadav aadressil: http://www.portanova.ee/kasutus-ja-privaatsustingimused